Εξέταση G6PD

Τι είναι η εξέταση G6PD; Αυτή η εξέταση μετρά την ποσότητα του ενζύμου G6PD στην αιματική κυκλοφορία. Το G6PD (αφυδρογονάση της 6-φωσφορικής γλυκόζης) είναι ένα ένζυμο που βοηθά στη φυσιολογική …