Εξέταση ασπαρτικής αμινοτρανσφεράσης (AST)

Τι είναι η εξέταση της ασπαρτικής αμινοτρανσφεράσης; Η ασπαρτική αμινοτρανσφεράση (AST) είναι ένα ένζυμο που υπάρχει σε πολλούς ιστούς του σώματος. Τα ένζυμα είναι πρωτεΐνες που βοηθούν στην πραγματοποίηση χημικών …

Εξέταση αμινοτρανσφεράσης της αλανίνης (ALT)

Τι είναι η εξέταση αμινοτρανσφεράσης της αλανίνης; Η εξέταση αυτή μέτρα τα επίπεδα της αμινοτρανσφεράσης της αλανίνης (ALT) στο αίμα. Η αμινοτρανσφεράση, ή τρανσαμινάση, της αλανίνης είναι ένα ένζυμο που …