Εξέταση αμινοτρανσφεράσης της αλανίνης (ALT)

Τι είναι η εξέταση αμινοτρανσφεράσης της αλανίνης; Η εξέταση αυτή μέτρα τα επίπεδα της αμινοτρανσφεράσης της αλανίνης (ALT) στο αίμα. Η αμινοτρανσφεράση, ή τρανσαμινάση, της αλανίνης είναι ένα ένζυμο που …