Πολυνοσηρότητα: Τι είναι; Ποιες ασθένειες κυριαρχούν;

Ως πολυνοσηρότητα νοείται συνήθως η συνύπαρξη πολλαπλών καταστάσεων υγείας σε ένα άτομο (ένας συναφής όρος, η συννοσηρότητα, περιγράφει την επιβάρυνση από την ασθένεια που συνυπάρχει με μια συγκεκριμένη ασθένεια ενδιαφέροντος). …