Μπορεί το Viagra να μειώσει τη θνησιμότητα στην πνευμονική ίνωση;

Η σιλδεναφίλη (Viagra, Pfizer), ένας αναστολέας της φωσφοδιεστεράσης-5 (PDE-5) και ένας πνευμονοεκλεκτικός αγγειοδιασταλτικός παράγοντας, μπορεί να μειώσει τη θνησιμότητα σε ασθενείς με ιδιοπαθή πνευμονική ίνωση (IPF), σε σύγκριση με το …