Εγκέφαλος και Νευρικό Σύστημα

Μέσα στο αυτιστικό μυαλό: Εξερευνώντας τη λειτουργία του αυτιστικού εγκεφάλου

Ο αυτισμός, ή Διαταραχή του Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ), είναι μια σύνθετη νευροαναπτυξιακή διαταραχή που επηρεάζει τα άτομα με μοναδικό τρόπο. Χαρακτηρίζεται από προκλήσεις στην κοινωνική αλληλεπίδραση, δυσκολίες στην επικοινωνία και τάση για επαναλαμβανόμενες συμπεριφορές και περιορισμένα ενδιαφέροντα. Ενώ οι συμπεριφορικές πτυχές του αυτισμού έχουν μελετηθεί και αναγνωριστεί ευρέως, η κατανόηση των υποκείμενων νευρολογικών διαφορών είναι ζωτικής σημασίας για την απόκτηση μιας ολοκληρωμένης κατανόησης αυτής της κατάστασης.

Πώς διαφέρει η δομή του εγκεφάλου;

Η δομή του εγκεφάλου στα άτομα με διαταραχή του φάσματος του αυτισμού (ΔΦΑ) μπορεί να παρουσιάζει αρκετές αξιοσημείωτες διαφορές σε σύγκριση με τα νευροτυπικά άτομα. Ενώ υπάρχει σημαντική ποικιλομορφία μεταξύ των ατόμων με αυτισμό, ορισμένα πρότυπα έχουν αναδειχθεί μέσω νευροαπεικονιστικών μελετών. Η κατανόηση αυτών των δομικών διαφορών είναι απαραίτητη για την κατανόηση της νευρολογικής βάσης του αυτισμού. Ακολουθούν ορισμένες βασικές παρατηρήσεις:

 1. Αυξημένο μέγεθος εγκεφάλου: Οι έρευνες έχουν δείξει σταθερά ότι τα άτομα με αυτισμό τείνουν να έχουν μεγαλύτερους συνολικούς όγκους εγκεφάλου σε σύγκριση με τα αντίστοιχα νευροτυπικά άτομα. Αυτή η μεγέθυνση προέρχεται κυρίως από την υπερανάπτυξη συγκεκριμένων περιοχών του εγκεφάλου, συμπεριλαμβανομένου του προμετωπιαίου φλοιού, της αμυγδαλής και της παρεγκεφαλίδας. Ο προμετωπιαίος φλοιός, ο οποίος εμπλέκεται σε ανώτερες γνωστικές λειτουργίες και στην κοινωνική αλληλεπίδραση, μπορεί να παρουσιάζει πιο σημαντική διεύρυνση
 2. Τροποποιημένη συνδεσιμότητα του εγκεφάλου: Η συνδεσιμότητα αναφέρεται στην ισχύ και την οργάνωση των νευρικών οδών στον εγκέφαλο. Αρκετές μελέτες έχουν δείξει ότι τα άτομα με αυτισμό εμφανίζουν άτυπα μοτίβα συνδεσιμότητας, τα οποία χαρακτηρίζονται τόσο από υπερσυνδεσιμότητα όσο και από υποσυνδεσιμότητα σε συγκεκριμένες περιοχές του εγκεφάλου. Η υπερσυνδεσιμότητα αναφέρεται σε υπερβολικές νευρωνικές συνδέσεις ή αυξημένη λειτουργική συνδεσιμότητα σε ορισμένα εγκεφαλικά δίκτυα. Αντίθετα, η υποσυνδεσιμότητα αναφέρεται σε μειωμένη συνδεσιμότητα ή μειωμένη επικοινωνία μεταξύ των περιοχών του εγκεφάλου. Αυτές οι διαφορές συνδεσιμότητας μπορούν να επηρεάσουν την επεξεργασία πληροφοριών, την ολοκλήρωση και τον συντονισμό των εγκεφαλικών λειτουργιών
 3. Ανωμαλίες σε συγκεκριμένες περιοχές του εγκεφάλου: Εκτός από το συνολικό μέγεθος του εγκεφάλου και τη συνδεσιμότητα, συγκεκριμένες περιοχές του εγκεφάλου που εμπλέκονται σε διάφορες λειτουργίες επηρεάζονται συχνά στον αυτισμό:
 • Προμετωπιαίος φλοιός: Ο προμετωπιαίος φλοιός, που εμπλέκεται στις εκτελεστικές λειτουργίες, την προσοχή και την κοινωνική νόηση, μπορεί να παρουσιάζει δομικές και λειτουργικές ανωμαλίες σε άτομα με αυτισμό. Αυτές οι διαφορές συμβάλλουν σε προκλήσεις στην κοινωνική αλληλεπίδραση, τη γνωστική ευελιξία και τον έλεγχο των παρορμήσεων
 • Αμυγδαλή: Η αμυγδαλή διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στην επεξεργασία των συναισθημάτων και των κοινωνικών ερεθισμάτων. Μελέτες έχουν δείξει ότι τα άτομα με αυτισμό έχουν συχνά διευρυμένη αμυγδαλή. Αυτό μπορεί να συμβάλλει σε δυσκολίες στη ρύθμιση των συναισθημάτων, στην κοινωνική αντίληψη και στην ερμηνεία των εκφράσεων του προσώπου
 • Παρεγκεφαλίδα: Η παρεγκεφαλίδα, που παραδοσιακά συνδέεται με τον κινητικό έλεγχο, εμπλέκεται επίσης στις γνωστικές και κοινωνικές λειτουργίες. Δομικές και λειτουργικές ανωμαλίες στην παρεγκεφαλίδα έχουν παρατηρηθεί στον αυτισμό. Αυτές οι διαφορές μπορεί να συμβάλλουν σε δυσκολίες κινητικού συντονισμού, μειωμένες γλωσσικές δεξιότητες και προκλήσεις στην κοινωνική αλληλεπίδραση
 • Αναπτυξιακές τροχιές: Οι διαχρονικές μελέτες που παρακολουθούν την ανάπτυξη του εγκεφάλου σε άτομα με αυτισμό έχουν αποκαλύψει διαφορετικές τροχιές σε σύγκριση με τα νευροτυπικά άτομα. Οι μελέτες αυτές υποδηλώνουν ότι ο εγκέφαλος υφίσταται άτυπα πρότυπα ανάπτυξης κατά τη διάρκεια της πρώιμης ανάπτυξης, με τις διαφορές να γίνονται πιο έντονες με την πάροδο του χρόνου. Αυτές οι αποκλίσεις στην ανάπτυξη του εγκεφάλου μπορεί να συμβάλλουν στα ποικίλα προφίλ συμπεριφοράς που παρατηρούνται στον αυτισμό

Η κατανόηση των δομικών διαφορών στον αυτιστικό εγκέφαλο βοηθά να ανοίξει ο δρόμος για περαιτέρω έρευνα, εξατομικευμένες παρεμβάσεις και στρατηγικές υποστήριξης προσαρμοσμένες στις ειδικές ανάγκες των ατόμων με αυτισμό. Με την αποκάλυψη των περιπλοκών του αυτιστικού εγκεφάλου, μπορούμε να προωθήσουμε την κατανόηση της διαταραχής του φάσματος του αυτισμού και να προωθήσουμε μια κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς που αγκαλιάζει και υποστηρίζει τη νευροδιαφορετικότητα.

Πώς λειτουργεί ο εγκέφαλος των ατόμων με αυτισμό;

Ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί ο εγκέφαλος στα άτομα με διαταραχή του φάσματος του αυτισμού (ΔΦΑ) διαφέρει από αυτόν των νευροτυπικών ατόμων. Αυτές οι λειτουργικές διαφορές συμβάλλουν στα μοναδικά γνωστικά, κοινωνικά και συμπεριφορικά χαρακτηριστικά που παρατηρούνται στα άτομα με αυτισμό. Ενώ οι ακριβείς μηχανισμοί που διέπουν αυτές τις διαφορές δεν είναι πλήρως κατανοητοί, η τρέχουσα έρευνα έχει αποκαλύψει ορισμένες αξιοσημείωτες πτυχές:

 • Αισθητηριακή επεξεργασία: Πολλά άτομα με αυτισμό παρουσιάζουν άτυπη αισθητηριακή επεξεργασία, η οποία αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο ο εγκέφαλος λαμβάνει, οργανώνει και ερμηνεύει τις αισθητηριακές πληροφορίες από το περιβάλλον. Ο αυτιστικός εγκέφαλος μπορεί να επεξεργάζεται διαφορετικά τα αισθητηριακά ερεθίσματα, οδηγώντας σε αυξημένες ευαισθησίες ή μειωμένη ανταπόκριση στις αισθητηριακές εισροές. Αυτό μπορεί να εκδηλωθεί ως αισθητηριακή υπερφόρτωση, δυσκολία στο φιλτράρισμα άσχετων πληροφοριών ή υπερευαισθησία σε ορισμένες αισθητηριακές λειτουργίες, όπως ο ήχος, η αφή ή το φως
 • Κοινωνική νόηση: Η κοινωνική νόηση περιλαμβάνει την ικανότητα αντίληψης, κατανόησης και ερμηνείας των κοινωνικών ενδείξεων, συμπεριλαμβανομένων των εκφράσεων του προσώπου, της γλώσσας του σώματος και των φωνητικών τόνων. Τα άτομα με αυτισμό παρουσιάζουν συχνά προκλήσεις στην κοινωνική νόηση, οι οποίες μπορεί να επηρεάσουν την ικανότητά τους να αναγνωρίζουν συναισθήματα, να κατανοούν τους κοινωνικούς κανόνες και να συμμετέχουν σε αμοιβαίες κοινωνικές αλληλεπιδράσεις. Η άτυπη λειτουργία των εγκεφαλικών περιοχών που σχετίζονται με την κοινωνική νόηση, όπως ο προμετωπιαίος φλοιός και το σύστημα κατοπτρικών νευρώνων, μπορεί να συμβάλλει σε αυτές τις δυσκολίες
 • Εκτελεστική λειτουργία: Οι εκτελεστικές λειτουργίες αναφέρονται σε ένα σύνολο γνωστικών διαδικασιών που ρυθμίζουν και ελέγχουν άλλες γνωστικές λειτουργίες. Αυτές περιλαμβάνουν δεξιότητες όπως ο σχεδιασμός, η οργάνωση, η επίλυση προβλημάτων, η λήψη αποφάσεων και η αυτορρύθμιση. Πολλά άτομα με αυτισμό αντιμετωπίζουν προκλήσεις στις εκτελεστικές λειτουργίες, οι οποίες μπορεί να επηρεάσουν την ικανότητά τους να ξεκινούν και να ολοκληρώνουν εργασίες, να εναλλάσσονται μεταξύ δραστηριοτήτων, να διαχειρίζονται το χρόνο και να προσαρμόζονται στις αλλαγές. Η τροποποιημένη συνδεσιμότητα και λειτουργία του προμετωπιαίου φλοιού, μιας βασικής περιοχής που εμπλέκεται στις εκτελεστικές λειτουργίες, μπορεί να κρύβεται πίσω από αυτές τις δυσκολίες
 • Κεντρική συνοχή: Η κεντρική συνοχή αναφέρεται στην ικανότητα επεξεργασίας και ενσωμάτωσης των πληροφοριών με ολιστικό και με βάση το πλαίσιο νόημα τρόπο. Τα άτομα με αυτισμό μπορεί να επιδεικνύουν προκατάληψη στην επεξεργασία λεπτομερειών αντί να αντιλαμβάνονται τη συνολική εικόνα. Αυτό το γνωστικό στυλ μπορεί να οδηγήσει σε μεγάλη προσοχή στη λεπτομέρεια, αλλά σε δυσκολίες στην κατανόηση του ευρύτερου πλαισίου. Αυτές οι διαφορές στην επεξεργασία πληροφοριών μπορεί να επηρεάσουν διάφορες γνωστικές εργασίες, όπως η κατανόηση της μεταφορικής γλώσσας, η εκτίμηση του χιούμορ και η ευέλικτη εναλλαγή μεταξύ διαφορετικών προοπτικών
 • Γνωστικά δυνατά σημεία: Ενώ τα άτομα με αυτισμό αντιμετωπίζουν προκλήσεις σε ορισμένους γνωστικούς τομείς, συχνά παρουσιάζουν δυνατά σημεία σε άλλους. Για παράδειγμα, πολλά άτομα με αυτισμό επιδεικνύουν εξαιρετικές δεξιότητες μνήμης, προσοχή στη λεπτομέρεια, ικανότητες αναγνώρισης προτύπων και αυξημένη οπτική ή ακουστική αντίληψη. Αυτά τα γνωστικά πλεονεκτήματα μπορούν να αξιοποιηθούν για να διευκολύνουν τη μάθηση, την ανάπτυξη δεξιοτήτων και τις δημιουργικές προσπάθειες

Ενώ ο αυτιστικός εγκέφαλος λειτουργεί διαφορετικά, είναι σημαντικό να προσεγγίσουμε τον αυτισμό από την οπτική της νευροδιαφορετικότητας, αναγνωρίζοντας και εκτιμώντας τις μοναδικές δυνάμεις και προοπτικές των ατόμων με αυτισμό. Αγκαλιάζοντας αυτές τις διαφορές και προωθώντας τη συμμετοχικότητα, μπορούμε να δημιουργήσουμε μια κοινωνία που εκτιμά τους διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους λειτουργεί ο ανθρώπινος εγκέφαλος.

Επηρεάζουν οι διαφορές της δομής και της λειτουργίας του εγκεφάλου ενός ατόμου με αυτισμό τα συμπτώματά του;

Ναι, οι διαφορές στη δομή και τη λειτουργία του εγκεφάλου στα άτομα με διαταραχή του φάσματος του αυτισμού (ΔΦΑ) επηρεάζουν σημαντικά τα συμπτώματα και τα χαρακτηριστικά που σχετίζονται με την πάθηση. Αυτές οι νευρολογικές διαφοροποιήσεις συμβάλλουν στο ευρύ φάσμα γνωστικών, κοινωνικών και συμπεριφορικών χαρακτηριστικών που παρατηρούνται στα άτομα με αυτισμό.

Δείτε πώς αυτές οι διαφορές επηρεάζουν τα συμπτώματα:

 1. Επικοινωνία και κοινωνική αλληλεπίδραση: Η άτυπη λειτουργία εγκεφαλικών περιοχών που εμπλέκονται στην κοινωνική νόηση, όπως ο προμετωπιαίος φλοιός και το σύστημα των νευρώνων καθρέφτη, μπορεί να επηρεάσει τις ικανότητες επικοινωνίας και κοινωνικής αλληλεπίδρασης. Τα άτομα με αυτισμό μπορεί να αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην κατανόηση και τη χρήση μη λεκτικών ενδείξεων, στην ερμηνεία των κοινωνικών κανόνων, στην έναρξη και διατήρηση συνομιλιών και στην ανάπτυξη ουσιαστικών σχέσεων. Ο αντίκτυπος αυτών των διαφορών ποικίλλει μεταξύ των ατόμων, οδηγώντας σε ένα ευρύ φάσμα ικανοτήτων κοινωνικής επικοινωνίας
 2. Αισθητηριακές ευαισθησίες: Οι διαφορές στην αισθητηριακή επεξεργασία στον αυτιστικό εγκέφαλο συμβάλλουν σε αυξημένες ευαισθησίες ή υποευαισθησία στα αισθητηριακά ερεθίσματα. Πολλά άτομα με αυτισμό εμφανίζουν αισθητηριακές ευαισθησίες, όπως το να κατακλύζονται από ορισμένους ήχους, υφές ή φώτα ή να δυσκολεύονται να φιλτράρουν τις άσχετες αισθητηριακές πληροφορίες. Αυτές οι ευαισθησίες μπορεί να οδηγήσουν σε αισθητηριακή υπερφόρτωση, δυσφορία και συμπεριφορές αποφυγής ως απάντηση σε συγκεκριμένα αισθητηριακά ερεθίσματα
 3. Περιορισμένες και επαναλαμβανόμενες συμπεριφορές: Η αλλοιωμένη συνδεσιμότητα και επεξεργασία πληροφοριών στον αυτιστικό εγκέφαλο μπορεί να συμβάλει στην παρουσία περιορισμένων και επαναλαμβανόμενων συμπεριφορών. Αυτές οι συμπεριφορές μπορεί να εκδηλώνονται ως επαναλαμβανόμενες κινήσεις (π.χ. χτύπημα των χεριών, κούνημα), προσκόλληση σε αυστηρές ρουτίνες και τελετουργίες, έντονο ενδιαφέρον για συγκεκριμένα θέματα ή έντονη ανάγκη για ομοιομορφία και προβλεψιμότητα. Αυτές οι συμπεριφορές εξυπηρετούν διάφορες λειτουργίες, όπως η αυτοκαταστροφική συμπεριφορά, η μείωση του άγχους ή η παροχή μιας αίσθησης ελέγχου σε ένα απρόβλεπτο περιβάλλον
 4. Γνωστική ευελιξία και εκτελεστική λειτουργία: Οι διαφορές στη συνδεσιμότητα του εγκεφάλου και στην εκτελεστική λειτουργία μπορούν να επηρεάσουν τη γνωστική ευελιξία, την επίλυση προβλημάτων και τις προσαρμοστικές δεξιότητες. Τα άτομα με αυτισμό μπορεί να δυσκολεύονται με τη μετατόπιση της προσοχής, την προσαρμογή σε αλλαγές στη ρουτίνα, την οργάνωση και τον προγραμματισμό εργασιών, την αποτελεσματική διαχείριση του χρόνου και την ευελιξία στη σκέψη τους. Αυτές οι προκλήσεις μπορεί να επηρεάσουν τις ακαδημαϊκές επιδόσεις, την καθημερινή λειτουργικότητα και την ικανότητα προσαρμογής σε νέες καταστάσεις
 5. Συναισθηματική ρύθμιση: Η αλλοιωμένη λειτουργία των περιοχών του εγκεφάλου που εμπλέκονται στη συναισθηματική επεξεργασία και ρύθμιση μπορεί να επηρεάσει τη συναισθηματική έκφραση και ρύθμιση στα άτομα με αυτισμό. Ορισμένα άτομα με αυτισμό μπορεί να αντιμετωπίζουν δυσκολίες στον εντοπισμό και την έκφραση συναισθημάτων, στην κατανόηση της συναισθηματικής κατάστασης των άλλων και στη ρύθμιση των δικών τους συναισθημάτων. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε προκλήσεις στη διαχείριση του στρες, στην προσαρμογή σε μεταβάσεις και στη δημιουργία κοινωνικών δεσμών

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι ο αντίκτυπος αυτών των εγκεφαλικών διαφορών στα συμπτώματα ποικίλλει μεταξύ των ατόμων με αυτισμό. Η εμπειρία του αυτισμού κάθε ατόμου είναι μοναδική και επηρεάζεται από την αλληλεπίδραση μεταξύ του νευρολογικού προφίλ, των περιβαλλοντικών παραγόντων και των ατομικών δυνατών σημείων και προκλήσεων. Η κατανόηση της νευρολογικής βάσης των συμπτωμάτων βοηθά στην ανάπτυξη προσαρμοσμένων παρεμβάσεων, στρατηγικών υποστήριξης και προσαρμογών που ανταποκρίνονται στις ειδικές ανάγκες των ατόμων με διαταραχή του φάσματος του αυτισμού

Τι συμβαίνει καθώς ο αυτιστικός εγκέφαλος γερνάει;

Καθώς ο αυτιστικός εγκέφαλος γερνάει, συμβαίνουν διάφορες αλλαγές και εξελίξεις, τόσο όσον αφορά τη νευρολογική λειτουργία όσο και την εμπειρία του ατόμου από τη διαταραχή του φάσματος του αυτισμού (ΔΦΑ). Είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε ότι ο αυτισμός είναι μια δια βίου κατάσταση και τα άτομα με αυτισμό συνεχίζουν να αναπτύσσονται, να μαθαίνουν και να προσαρμόζονται καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής τους. Ακολουθούν ορισμένες βασικές εκτιμήσεις σχετικά με τη διαδικασία γήρανσης και τον αυτιστικό εγκέφαλο:

 1. Βελτίωση των γνωστικών ικανοτήτων: Με την ηλικία, τα άτομα με αυτισμό μπορεί να παρουσιάσουν βελτιώσεις σε ορισμένες γνωστικές ικανότητες. Ενώ μπορεί να συνεχίσουν να αντιμετωπίζουν προκλήσεις σε τομείς όπως η κοινωνική επικοινωνία ή η εκτελεστική λειτουργία, τα άτομα μπορούν να αναπτύξουν στρατηγικές αντιμετώπισης, να αποκτήσουν νέες δεξιότητες και να βελτιώσουν τη συνολική γνωστική τους λειτουργία. Οι έγκαιρες παρεμβάσεις και η συνεχής υποστήριξη μπορούν να συμβάλουν σε θετικά αποτελέσματα και αυξημένη ανεξαρτησία σε διάφορους τομείς της ζωής
 2. Εξέλιξη των κοινωνικών σχέσεων: Καθώς τα άτομα με αυτισμό μεγαλώνουν, οι κοινωνικές τους σχέσεις μπορεί να εξελίσσονται. Μπορεί να αναπτύξουν βαθύτερους δεσμούς με συνομηλίκους που μοιράζονται παρόμοια ενδιαφέροντα ή έχουν καλύτερη κατανόηση των μοναδικών χαρακτηριστικών τους. Από την άλλη πλευρά, τα άτομα μπορεί να αντιμετωπίζουν προκλήσεις στη δημιουργία και διατήρηση σχέσεων λόγω δυσκολιών στην κοινωνική επικοινωνία. Τα υποστηρικτικά κοινωνικά δίκτυα και οι στοχευμένες παρεμβάσεις μπορούν να βοηθήσουν τα άτομα να οικοδομήσουν ουσιαστικές σχέσεις καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής τους
 3. Αλλαγή προτεραιοτήτων και μεταβάσεις: Καθώς μεγαλώνουν τα άτομα με αυτισμό μπορεί να αντιμετωπίσουν σημαντικές μεταβάσεις στη ζωή τους, όπως η μετάβαση από το σχολείο στην εργασία, η ανεξάρτητη διαβίωση ή η συνταξιοδότηση. Αυτές οι μεταβάσεις μπορεί να απαιτούν πρόσθετη υποστήριξη και σχεδιασμό για να εξασφαλιστεί η επιτυχής προσαρμογή. Η παροχή κατάλληλης καθοδήγησης, επαγγελματικής κατάρτισης και πόρων μπορεί να διευκολύνει την ομαλότερη μετάβαση στην ενήλικη ζωή και σε μεταγενέστερα στάδια της ζωής
 4. Ποιότητα ζωής: Καθώς ο αυτιστικός εγκέφαλος γερνάει, η εστίαση συχνά μετατοπίζεται προς την προώθηση της συνολικής ποιότητας ζωής. Αυτό περιλαμβάνει την παροχή ευκαιριών για τα άτομα να συμμετέχουν σε δραστηριότητες με νόημα, την προώθηση της αίσθησης του ανήκειν και της ένταξης και την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων υγείας που σχετίζονται με την ηλικία. Η ολιστική υποστήριξη που αφορά τη σωματική, συναισθηματική και κοινωνική ευημερία είναι απαραίτητη για τα άτομα με αυτισμό, ώστε να έχουν ικανοποιητική ζωή καθώς μεγαλώνουν

Η μελέτη του εγκεφάλου ενός αυτιστικού ατόμου προσφέρει πολύτιμες γνώσεις σχετικά με τα νευρολογικά υποκείμενα του αυτισμού. Η πολύπλοκη αλληλεπίδραση μεταξύ της δομής του εγκεφάλου, της λειτουργίας και των χαρακτηριστικών συμπεριφοράς βοηθά στην αποκάλυψη των μυστηρίων που περιβάλλουν τη διαταραχή του φάσματος του αυτισμού. Αποκτώντας μια βαθύτερη κατανόηση του αυτιστικού εγκεφάλου, μπορούμε να προωθήσουμε την αποδοχή, να αναπτύξουμε στοχευμένες παρεμβάσεις και να δημιουργήσουμε μια κοινωνία που αγκαλιάζει και υποστηρίζει την ποικιλομορφία των νευρολογικών προφίλ.


+ 6 πηγές

©2022 WikiHealth All Rights Reserved

The Autistic Brain https://www.psycom.net/autism-brain-differences

Altered structural brain asymmetry in autism spectrum disorder in a study of 54 datasets https://www.nature.com/articles/s41467-019-13005-8

Local Cortical Gyrification is Increased in Children With Autism Spectrum Disorders, but Decreases Rapidly in Adolescents https://academic.oup.com/cercor/article/29/6/2412/4996560?login=false

Autism Spectrum Disorder https://www.nimh.nih.gov/health/topics/autism-spectrum-disorders-asd

The Autistic Brain: Helping Different Kinds of Minds Succeed by Temple Grandin, Richard Panek

The autistic brain https://www.neuroscience.cam.ac.uk/research/cameos/AutisticBrain.php