Εξέταση κινάσης της κρεατίνης (CK)

Τι είναι η εξέταση κινάσης της κρεατίνης; Αυτή η εξέταση μετρά την ποσότητα της κινάσης της κρεατίνης (CK), ή φωσφοκινάσης της κρεατίνης (CPK), στο αίμα. Η κινάση της κρεατίνης είναι …