Ανεπάρκεια της G6PD

Τι είναι η ανεπάρκεια G6PD; Η ανεπάρκεια G6PD, είναι μια γενετική νόσος που οφείλεται σε ανεπαρκή ποσότητα του ενζύμου της 6-φωσφορικής αφυδρογονάσης της γλυκόζης (G6PD) στο αίμα. Αυτό είναι ένα …